VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC
Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng nhận giải thưởng Kinh doanh sáng tạo và đổi mới

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng nhận giải thưởng Kinh doanh sáng tạo và đổi mới

09/02/2015 16:10:34 | Tin tức tập đoàn

Giải thưởng “The Bizz” là một trong những giải thưởng kinh doanh quan trọng nhất của thế giới. Nó tập hợp và công nhận doanh nghiệp hàng đầu từ các vùng khác nhau góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế hàng ngày của địa phương và nền kinh tế thế giới. The Bizz được tạo ra để cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu một loạt các lợi ích mà tiếp tục phát triển. Xem tiếpSơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem