VLC1
VLC2
TAP DOAN VLC

1/Sơ đồ  cơ cấu tổ chức của tập đoàn:

 

- Được thành lập vào tháng 3/2010, tập đoàn VLC hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên liên kết. Tập đoàn có cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, theo pháp luật Việt Nam và theo tiêu chuẩn Iso 9001.


Sơn HPVicoSivicoVilacoson2Bao bì VLCApachem